Conditions générales

Algemene voorwaarden

Bedrijfsinfo:
SCICHILONE Rita – Ciao Bella Rita
Molenveldstraat 1, 1760 ROOSDAAL
info@ciaobellarita.com
Telefoon: +32474858021
BE.0772.295.093

We doen ons uiterste best alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en doen er alles voor opdat de onderstaande voorwaarden nooit gebruikt hoeven te worden. Want voor ons is de klant koning, of koningin. Maar goed, mocht het ooit nodig zijn of als je ze graag eens leest: je vindt hieronder de algemene voorwaarden. 

Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer we ze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met “Ciao Bella Rita”-webshop, een initiatief van Rita SCICHILONE, Molenveldweg 1, 1760 Roosdaal, met ondernemingsnummer BE.0772.295.093, hierna “Ciao Bella Rita” genoemd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de Ciao Bella Rita-webshop, hierna `Koper` genoemd, afgesloten met Ciao Bella Rita.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 4. Ciao Bella Rita behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 5. Door het gebruik van deze website www.ciaobellarita.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.

OVEREENKOMST – BESTELLING 

 1. Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Ciao Bella Rita op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.
 2. Mochten we ons ooit duidelijk vergissen qua prijs (bijvoorbeeld een kledingstuk aanbieden voor maar 0,49 i.p.v. 49 euro), dan behoudt Ciao Bella Rita zich het recht voor het product niet te leveren en zal het bedrag worden terugbetaald. We brengen je dan ook zo snel mogelijk op de hoogte. Maar uiteraard doen we ons best alles zo goed mogelijk na te kijken. 
 3. Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen is de Koper akkoord dat hierdoor een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het gebrek aan een gewone schriftelijke handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst, de algemene voorwaarden en het aanvaarden daarvan.
 4. Voor zover toegestaan door de wet gelden de elektronische bestanden van Ciao Bella Rita hierbij als bewijs.
 5. Indien Ciao Bella Rita de bestelling niet kan uitvoeren zal de Koper hiervan tijdig in kennis gesteld worden, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
 6. Ciao Bella Rita behoudt het recht beroep te doen op derden bij uitvoering van een overeenkomst met de koper.

BETALING 

 1. Je betaalt altijd elektronisch met een bank- of kredietkaart, op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 2. Ciao Bella Rita zal na het aanvaarden van de bestelling (orderbevestiging) de Koper een factuur verzenden per e-mail. 

PRIJZEN 

 1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Ciao Bella Rita behoudt het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

UITVOERING, LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Onze artikelen worden verzonden met de post of DHL. Er kan ook gekozen worden om de producten af te halen. Daarvoor heeft de koper keuze tussen 2 adressen.
 2. Ciao Bella Rita zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren tenzij een andere levertijd is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normaliter zo snel mogelijk na betaling via bank- en kredietkaart. Een vertraging geeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Eventuele zichtbare schade en/of kwalitatieve gebreken van een artikel of andere tekortkoming in de levering dienen door de Koper onverwijld aan Ciao Bella Rita te worden gemeld.
 5. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in Europese landen. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden via info@ciaobellarita.com.
 6. Leveringen vinden plaats op het door de Koper opgegeven adres tijdens de bestelling.

AANSPRAKELIJKHEID 

We doen ons best zo goed mogelijke producten te leveren en de informatie zo correct mogelijk weer te geven, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een aankoop of vergissingen in de informatie. De producten worden ook nooit door onszelf geproduceerd, de aansprakelijkheid daarvoor ligt elders. 

PRODUCTEN:

Kleuren in de producten kunnen afwijken met hun foto’s en afbeeldingen op de website. Instellingen en beeldschermen kunnen een afwijking veroorzaken in de kleuren. Ciao Bella Rita tracht haar foto’s waarheidsgetrouw vast te leggen in een zo natuurlijk mogelijk licht om zoveel mogelijk kleurafwijkingen te voorkomen.

RECHT VAN VERZAKING EN RUILING 

 1. De Koper heeft volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 “Het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst”
 2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 3. In het geval dat de Koper zijn verzakingsrecht uitoefent is deze verplicht hier schriftelijk melding van te maken aan Ciao Bella Rita binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering van het product. Het product dient vervolgens in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Ciao Bella Rita. De terugzending dient eveneens te gebeuren binnen de vermelde termijn van 14 kalenderdagen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
 4. Ciao Bella Rita is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 5. Indien blijkt dat de teruggestuurde producten gewassen of gebruikt zijn, vervalt het verzakingsrecht. 
 6. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden teruggestuurd, De Koper zal dan instaan voor de verzendingskosten hiervan.
  7. Voor de wettelijk bepaalde uitzonderingen – zoals producten op maat of speciaal voor de klant bedrukt – geldt dit verzakingsrecht niet.
  8. Om de aankoop te herroepen, kan je gebruikmaken van het modelformulier van de overheid: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf of zelf alle nodige gegevens meesturen. Gelieve daarbij duidelijk je persoonlijke en bankgegevens te vermelden, en een kopie van de leveringsbon of factuur bij te sluiten, zodat we je aankoop snel kunnen opzoeken en terugbetalen. 

GESCHILLEN 

Op alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. . 

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is Ciao Bella Rita niet gehouden hun verplichtingen jegens de Koper na te komen. Ciao Bella Rita is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ciao Bella Rita kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  3. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

Heb je er nog een vraag over? Stel ze dan gerust, we geven graag een antwoord. 

 

 

Conditions Générales

Information d’entreprise:
SCICHILONE Rita – Ciao Bella Rita
Rue Molenveld 1, 1760 ROOSDAAL
info@ciaobellarita.com
Téléphone : +32474858021
BE.0772.295.093

Nous faisons tout notre possible pour que tout se passe le mieux possible et faisons tout notre possible pour que les conditions ci-dessous ne soient jamais utilisées. Car pour nous, le client est roi ou reine. Quoi qu’il en soit, si cela s’avère nécessaire ou si vous aimez les lire : vous trouverez les conditions générales ci-dessous.

Ces conditions générales prévalent toujours sur toutes les autres conditions générales du client. Les conditions supplémentaires du client sont exclues, sauf si nous les avons expressément acceptées au préalable, par écrit.

APPLICABILITÉ

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met “Ciao Bella Rita”-webshop, een initiatief van Rita SCICHILONE, Molenveldweg 1, 1760 Roosdaal, met ondernemingsnummer BE.0772.295.093, hierna “Ciao Bella Rita” Nommé.
 2. Les présentes conditions générales s’appliquent à tout contrat d’achat-vente conclu avec Ciao Bella Rita par un visiteur de la boutique en ligne Ciao Bella Rita, ci-après dénommé « l’acheteur ».
 3. Les dérogations aux présentes conditions générales ne sont valables que si elles ont été expressément convenues par écrit. Dans ce cas, les autres dispositions des présentes conditions générales garderont toute leur force et leur portée.
 4. Ciao Bella Rita se réserve le droit de modifier et/ou de compléter les conditions générales à tout moment pour les commandes futures.
 5. En utilisant ce site Internet www.ciaobellarita.com et/ou en passant une commande, l’Acheteur accepte les présentes Conditions Générales.

ACCORD – COMMANDE

 1. Un accord est conclu après acceptation de la commande par Ciao Bella Rita au moment où une confirmation de commande est envoyée à l’Acheteur par e-mail à l’adresse e-mail fournie par l’Acheteur.
 2. Si jamais nous commettons une erreur manifeste de prix (par exemple, proposer un vêtement à seulement 0,49 au lieu de 49 euros), Ciao Bella Rita se réserve le droit de ne pas livrer le produit et le montant sera remboursé. Nous vous informerons donc dans les plus brefs délais. Mais bien sûr, nous faisons de notre mieux pour tout vérifier au mieux.
 3. En utilisant des formes de communication électroniques, l’Acheteur accepte qu’un accord valable puisse être conclu en conséquence. L’absence d’une simple signature écrite n’affecte pas la force obligatoire de l’accord, les conditions générales et l’acceptation de celui-ci.
 4. Dans la mesure permise par la loi, les enregistrements électroniques de Ciao Bella Rita serviront de preuve.
 5. Si Ciao Bella Rita n’est pas en mesure d’exécuter la commande, l’Acheteur en sera informé en temps utile, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
 6. Ciao Bella Rita se réserve le droit de faire appel à des tiers lors de l’exécution d’un contrat avec l’acheteur.

PAIEMENT

 1. Vous payez toujours par voie électronique avec une carte bancaire ou de crédit, au moment de la conclusion du contrat.
 2. Ciao Bella Rita enverra à l’Acheteur une facture par e-mail après acceptation de la commande (confirmation de commande).

DES PRIX

 1. Tous les prix sont indiqués en Euros (€), TVA comprise et hors frais de port.
 2. Ciao Bella Rita se réserve le droit de modifier les prix, en particulier lorsque cela est nécessaire sur la base de réglementations (légales).

EXÉCUTION, LIVRAISON ET DÉLAIS DE LIVRAISON

 1. Nos articles sont expédiés par la poste ou par DHL. Vous pouvez également choisir de récupérer les produits. L’acheteur peut choisir entre 2 adresses pour cela.
 2. Ciao Bella Rita exécutera les commandes acceptées dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 3 jours, à moins qu’un autre délai de livraison n’ait été convenu. Si la livraison est retardée, ou si une commande ne peut pas ou ne peut être exécutée que partiellement, le consommateur en sera informé au plus tard 3 jours après avoir passé sa commande.
 3. L’exécution du contrat intervient normalement dans les plus brefs délais après paiement par carte bancaire et carte de crédit. Un retard ne donne pas droit à une indemnisation.
 4. Tout dommage visible et/ou défaut qualitatif d’un article ou autre défaut de livraison doit être signalé par l’Acheteur à Ciao Bella Rita sans délai.
 5. En principe, les produits ne sont livrés que dans les pays européens. Pour les livraisons dans d’autres pays, veuillez nous contacter à l’avance via info@ciaobellarita.com.
 6. Les livraisons sont effectuées à l’adresse indiquée par l’Acheteur lors de la commande.

RESPONSABILITÉ

Nous nous efforçons de livrer les meilleurs produits possibles et d’afficher les informations le plus fidèlement possible, mais ne saurait être tenu pour responsable des conséquences d’un achat ou d’erreurs dans les informations. Les produits ne sont également jamais fabriqués par nous-mêmes, la responsabilité en incombe ailleurs.

DES PRODUITS:

Les couleurs des produits peuvent différer de leurs photos et images sur le site Web. Les paramètres et les écrans peuvent provoquer une déviation des couleurs. Ciao Bella Rita essaie de capturer fidèlement ses photos avec une lumière aussi naturelle que possible pour éviter autant de variations de couleurs que possible.

DROIT DE RENONCIATION ET D’ÉCHANGE

 1. Conformément à la loi belge sur les pratiques commerciales, l’information et la protection des consommateurs du 14 juillet 1991, l’acheteur a le droit d’informer le vendeur qu’il renonce à l’achat, sans paiement d’amende et sans indication de motif dans un délai de 14 jours calendaires à compter de le jour suivant la livraison du produit ou la conclusion du contrat de service »
 2. Il n’y a pas de droit de rétractation si le produit et l’emballage ne sont plus dans leur état d’origine, complet, non endommagé et non utilisé. Tous les documents d’accompagnement et les matériaux d’emballage doivent être inclus avec l’expédition de retour.
 3. Dans le cas où l’Acheteur exerce son droit de renonciation, il est tenu de le signaler par écrit à Ciao Bella Rita dans les quatorze (14) jours calendaires suivant la livraison du produit. Le produit devra alors être retourné à Ciao Bella Rita dans l’état dans lequel l’Acheteur a reçu le produit. Le retour doit également être effectué dans le délai indiqué de 14 jours calendaires. Les frais de retour du produit sont à la charge de l’Acheteur.
 4. Ciao Bella Rita n’est pas responsable des dommages, vols ou pertes subis par l’emballage ou le produit lors du retour.
 5. S’il apparaît que les produits retournés ont été lavés ou utilisés, le droit de renonciation expire.
 6. Si le produit n’est pas reçu conformément aux conditions du droit de rétractation, le montant de l’achat ne sera pas remboursé. Le produit reste la propriété de l’Acheteur, qui est tenu de retirer ses biens dans un délai de deux semaines. A la demande de l’Acheteur, le produit peut également être retourné, l’Acheteur prendra alors à sa charge les frais d’expédition.
 7. Ce droit de rétractation ne s’applique pas aux exceptions légalement déterminées – telles que les produits personnalisés ou imprimés spécialement pour le client.
 8. Pour révoquer l’achat, vous pouvez utiliser le modèle de formulaire du gouvernement : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/vorm-voor-herroeping.pdf ou envoyer vous-même tous information nécessaire. Veuillez indiquer clairement vos coordonnées personnelles et bancaires, et joindre une copie du bon de livraison ou de la facture, afin que nous puissions rapidement localiser et rembourser votre achat.

DES DISPUTES

Le droit belge s’applique à tous les litiges découlant de cet accord. .

FORCE MAJEURE

 1. En cas de force majeure, Ciao Bella Rita n’est pas tenue de remplir ses obligations envers l’Acheteur. Ciao Bella Rita est en droit de suspendre ses obligations pendant la durée de la force majeure.
 2. On entend par force majeure tout manquement qui ne peut être imputé à Ciao Bella Rita, car il n’est pas dû à sa faute et n’est pas pour son compte en vertu de la loi, d’un acte juridique ou des normes généralement acceptées.
 3. Ces circonstances incluent les grèves, les incendies, les défaillances commerciales, les pannes d’énergie, les pannes d’un réseau (de télécommunications) ou des systèmes de connexion ou de communication utilisés et/ou l’indisponibilité du site Web à tout moment, la non-livraison ou la livraison tardive des fournisseurs.

Avez-vous une question à ce sujet? Alors n’hésitez pas à demander, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.