Privacy Policy

Privacy policy NL

Bedrijfsinfo:

SCICHILONE Rita – Ciao Bella Rita

Molenveldstraat 1, 1760 ROOSDAAL

info@ciaobellarita.com

Telefoon: +32474858021

BE.0772.295.093

Ciao Bella Rita hecht zeer veel belang aan het respecteren van jouw privacy. Zelf houden we er ook niet van dat onze gegevens zomaar aan anderen zouden worden meegedeeld. En wat we voor onszelf niet willen, willen we zeker niet voor onze trouwe klanten. Daarom beschermen we de gegevens die we krijgen of verzamelen zeer goed. En nooit geven we persoonlijke gegevens aan iemand anders door.

Deze privacy policy vind je hieronder wat meer uitgelegd.

PRIVACY POLICY

Eerst even deze ‘officiële’ mededeling: de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens, “Ciao Bella Rita”, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en ook alle andere toepasselijke wetgeving daarover. Met veel overtuiging zelfs, we vinden dat heel belangrijk.

De persoonsgegevens die je ons bezorgt, kunnen gebruikt worden voor onze administratie (bijvoorbeeld voor het verwerken van jouw bestellingen) en om je op de hoogte te houden van bestaande en nieuwe producten. Nooit of te nimmer verkopen we deze gegevens door aan andere organisaties.

Je beschikt over het recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonsgegevens. Met een kopie van je identiteitskaart kan je de persoonsgegevens opvragen die wij van je bijhouden. Mocht het nodig zijn, kan je kan ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden zijn.

Je kan ons ook laten weten dat je niet wil dat je gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dat wil zeggen: om je persoonlijk op de hoogte te houden over wat er reilt en zeilt bij “Ciao Bella Rita”. Dan sturen we jou geen info over bijvoorbeeld de nieuwste kledingstukken meer toe. Daarvoor kan je ook terecht op het adres dat je hier net boven vindt.

We geven jouw persoonsgegevens ook nooit door aan derden.

Om onze shop te verbeteren, kunnen we wel anonieme, niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals je browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de “Ciao Bella Rita”-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Zo kunnen we de gebruikservaring van de “Ciao Bella Rita”-website verbeteren. Maar het gaat dan altijd om anonieme, niet-persoonlijke gegevens.

COOKIES

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen cookies in het geheugen van jouw computer terechtkomen. Een cookie is een tekstbestand dat op jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan alleen jouw computer, tablet of gsm identificeren. Ook laten cookies ons toe onze website te verbeteren en de gebruikservaring te verhogen. Zo kunnen we bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden tot een volgend bezoek of is het mogelijk dat je jouw gegevens niet telkens opnieuw moet intikken. Via cookies van bijvoorbeeld Google Analytics kunnen we nagaan hoe en hoelang onze website wordt bezocht, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. De informatie die we krijgen gaat altijd over anonieme groepen, nooit over specifieke personen. Dus nooit over jou persoonlijk. We kunnen bijvoorbeeld nooit zien wanneer jij onze website bezoekt en hoelang je er rondkijkt. Maar we kunnen wel nagaan hoeveel geïnteresseerden uit Roosdaal of bijvoorbeeld Brussel en omgeving al eens bij ons binnenspringen.

Heb je dat toch liever niet? Dan kan je je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat cookies nadien weer worden verwijderd.  Hou er wel rekening mee dat sommige grafische elementen misschien niet correct meer verschijnen of dat je bepaalde opties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je ermee akkoord dat we met cookies werken. Maar je kan dus zelf bepalen in welke mate je ze op je vast of mobiel toestel toelaat. En weet ook dat we er nooit misbruik van zullen maken of die informatie zullen doorgeven aan anderen. Ze dienen alleen om wat we hebben nog te verbeteren. Zodat jij en andere fijne klanten nog lang en gelukkig kunnen shoppen bij “Ciao Bella Rita”.

Heb je nog vragen of suggesties over “Ciao Bella Rita” en privacy? Neem dan gerust contact met ons op!

 

Politique de confidentialité FR

Information d’entreprise:

SCICHILONE Rita – Ciao Bella Rita

Rue Molenveld 1, 1760 ROOSDAAL

info@ciaobellarita.com

Téléphone : +32474858021

BE.0772.295.093

Ciao Bella Rita attache une grande importance au respect de votre vie privée. Nous n’aimons pas non plus que nos données soient transmises à d’autres comme ça. Et ce que nous ne voulons pas pour nous-mêmes, nous ne le voulons certainement pas pour nos clients fidèles. C’est pourquoi nous sommes très protecteurs des données que nous recevons ou collectons. Et nous ne transmettons jamais d’informations personnelles à quelqu’un d’autre.

Vous trouverez cette politique de confidentialité expliquée plus en détail ci-dessous.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

D’abord cette annonce « officielle » : le responsable du traitement de vos données, « Ciao Bella Rita », respecte la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée dans le traitement des données personnelles ainsi que toute autre législation applicable à ce sujet . Avec une grande conviction en fait, nous pensons que c’est très important.

Les données personnelles que vous nous fournissez peuvent être utilisées pour notre administration (par exemple pour le traitement de vos commandes) et pour vous tenir informé des produits existants et nouveaux. Nous ne vendons jamais, jamais ces données à d’autres organisations.

Vous avez le droit de consulter et de corriger vos données personnelles. Avec une copie de votre carte d’identité, vous pouvez demander les données personnelles que nous conservons à votre sujet. Si nécessaire, vous pouvez également demander la rectification des données incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.

Vous pouvez également nous faire savoir que vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de marketing direct, c’est-à-dire pour vous tenir personnellement informé de ce qui se passe chez « Ciao Bella Rita ». Ensuite, nous ne vous enverrons plus d’informations sur, par exemple, les derniers vêtements. Vous pouvez également contacter l’adresse juste au dessus pour cela.

Nous ne transmettons jamais non plus vos données personnelles à des tiers.

Afin d’améliorer notre boutique, nous pouvons collecter des informations anonymes et non personnelles, telles que votre type de navigateur ou votre adresse IP, le système d’exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site Web à partir duquel vous êtes venu sur le site Web « Ciao Bella Rita ». . , ou le long duquel vous le laissez. Cela nous permet d’améliorer l’expérience utilisateur du site Web « Ciao Bella Rita ». Mais il s’agit toujours de données anonymes et non personnelles.

COOKIES

Lors d’une visite sur notre site, des cookies peuvent se retrouver dans la mémoire de votre ordinateur. Un cookie est un fichier texte qui est placé sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous visitez un site Web. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des personnes. Un cookie ne peut identifier que votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile. Les cookies nous permettent également d’améliorer notre site Web et d’améliorer l’expérience utilisateur. Par exemple, nous pouvons mémoriser vos paramètres personnels jusqu’à une prochaine visite ou il est possible que vous n’ayez pas à ressaisir vos données à chaque fois. Grâce aux cookies de Google Analytics, par exemple, nous pouvons vérifier comment et pendant combien de temps notre site Web est visité, afin que nous puissions apporter des améliorations. Les informations que nous obtenons concernent toujours des groupes anonymes, jamais des personnes en particulier. Donc jamais sur vous personnellement. Par exemple, nous ne pouvons jamais voir quand vous visitez notre site Web et combien de temps vous regardez autour. Mais nous pouvons vérifier combien de personnes intéressées de Roosdaal ou, par exemple, de Bruxelles et des environs sont déjà passées.

Vous préférez ne pas avoir ça ? Ensuite, vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour que les cookies ne soient pas acceptés, que vous soyez averti lorsqu’un cookie est installé ou que les cookies soient supprimés par la suite. Gardez à l’esprit que certains éléments graphiques peuvent ne plus apparaître correctement ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines options.

En utilisant notre site Web, vous acceptez que nous travaillions avec des cookies. Mais vous pouvez décider vous-même dans quelle mesure vous les autorisez sur votre appareil fixe ou mobile. Et sachez également que nous ne l’utiliserons jamais à mauvais escient ou ne transmettrons jamais cette information à d’autres. Ils ne servent qu’à améliorer ce que nous avons. Pour que vous et d’autres bons clients puissiez faire des achats heureux pour toujours chez “Ciao Bella Rita”.

Avez-vous des questions ou des suggestions sur « Ciao Bella Rita » et la confidentialité ? N’hésitez pas à nous contacter!